Пытанні для самакантроля

“Гісторыя Беларусі XIX стагоддзя ”

 1. Крыніцы па гісторыі Беларусі XIX стагоддзя. Іх асноўныя публікацыі.
 2. Гістарыяграфія гісторыі Беларусі XIX ст. Асноўныя накірункі і публікацыі.
 3. Беларусь ў складзе Расійскай імперыі. Адміністрацыйна-тэрытарыяльныя пераўтварэнні. Насельніцтва і яго саслоўная структура.
 4. Сельская гаспадарка Беларусі ў першай палове XIX ст.
 5. Праблема “крызіса прыгонніцтва”. Сацыяльныя супярэчнасці.
 6. Прамысловасць і гандль Беларусі ў першай палове XIX ст.
 7. “Польскае пытанне” і урадавая палітыка на тэрыторыі Беларусі ў XIX ст.
 8. Аляксандр I. Новыя тэндэнцыі ў палітыцы на тэрыторыі Беларусі.
 9. Ваенныя дзеянні на тэрыторыі Беларусі ў 1812 г.
 10. Палітыка французскіх акупацыйных улад на Беларусі ў час вайны 1812 г.
 11. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў першай чвэрці XIX cт.
 12. Рэформы П Пытанні для самакантроля.Д. Кісялёва і іх вынікі.
 13. Канфесіянальная сітуацыя на Беларусі ў першай палове XIX cт. Полацкі царкоўны сабор.
 14. Развіццё навуковых ведаў на Беларусі ў першай палове XIX ст.
 15. Віленская навучальная акруга. Арганізацыя і дзейнасць.
 16. Паўстанне 1830-1831 гг. на Беларусі.
 17. Уплыў паўстання 1830-1831 гг. на ўрадавую палітыку.
 18. Грамадска-палітычны рух на Беларусі ў 1830-1850-я гг.
 19. Літаратура і тэатр у першай палове XIX cт.
 20. Жывапіс. Графіка. Скульптура. Архітэктура Беларусі першай паловы XIX cт .
 21. Гарады Беларусі першай паловы XIX cт. Колькасны і сацыяльны склад насельніцтва.
 22. Мястэчкі на Беларусі. Склад і заняткі насельніцтва.
 23. Перадумовы і падрыхтоўка адмены прыгоннага права
 24. Адмена прыгоннага права на Беларусі Пытанні для самакантроля: спецыфіка і вынікі.
 25. Мадэрнізацыйныя працэсы на Беларусі ў XIX ст.: агульнае і асаблівае.
 26. Паўстанне 1863 – 1864 гг. на Беларусі.
 27. Урадавая палітыка на Беларусі ў 60-90-я гг.XIX ст.: агульная характарыстыка асноўных накірункаў.
 28. «Заходнерусізм»: ідэалогія і плыні.
 29. Абмежавальныя законы на тэрыторыі Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст. Прычыны і наступства.
 30. Буржуазныя рэформы на Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.: спецыфіка і вынікі.
 31. Развіццё сельскай гаспадаркі Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 32. Развіццё прамысловасці Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 33. Гарады Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 34. Народніцкі рух на Беларусі. Група “Гоман”.
 35. Дзейнасць польскіх і яўрэйскіх арганізацый на Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 36. Зараджэнне сацыял-дэмакратычнага руху Пытанні для самакантроля на Беларусі ў канцы XIX ст.
 37. Зараджэнне беларускага нацыянальнага руху ў XIX ст.
 38. Фарміраванне беларускай нацыі.
 39. Адукацыя на Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 40. Этнаграфічныя, гістарычныя, мовазнаўчыя і краязнаўчыя даследаванні на Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 41. Грамадская думка на Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 42. Прыродазнаўчыя навуковыя веды: дасягненні на Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 43. Выяўленчае мастацтва Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 44. Архітэктура Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 45. Развіццё гандлю і шляхоў зносін на Беларусі ў 60-90-я гг. XIX ст.
 46. Сацыяльная структура насельніцтва Беларусі ў другой палове XIX ст.


documentahmhckn.html
documentahmhjuv.html
documentahmhrfd.html
documentahmhypl.html
documentahmifzt.html
Документ Пытанні для самакантроля