Бюджетування

ТОВ «Акред» займається виробництвом одного продукту. Компанія готує бюджети на півроку з липня по грудень 2010 р. Є наступна інформація за бюджетними показниками фірми:

Ціна реалізації £ 12,00 за од.

Матеріали 2 кг на од. по £ 2,40 за кг

Праця £ 1,80 на од.

Прямі витрати £ 1,20 на од.

Обсяг продажів в червні і в липні 2010 р. становив 10 000 од. в місяць. У результаті маркетингової акції в серпні вартістю £ 95 000 планується зростання обсягу продажів до 11 000 од. в серпні 2010 р. і щомісячне зростання на 1 000 од. з вересня по грудень. На наступні місяці обсяг продажів прогнозується на рівні грудня 2010 р.

25% (А) продажів оплачуються відразу ж за фактом продажу, а інші 75% (Б) - через Бюджетування місяць. Запаси готової продукції на кінець місяця плануються в обсязі 20% (В) продажів наступного місяця. Запаси матеріалів на кінець кожного місяця повинні становити 50% (Г) матеріалів, необхідних для виробництва обсягів наступного місяця.

Оплата матеріалів проводиться у місяці, наступному за місяцем покупки. Оплата праці та прямі витрати здійснюються в тому місяці, коли вони виникли. Накладні виробничі, адміністративні та збутові витрати становлять £ 34 000 в місяць, включаючи амортизацію в сумі £ 12 000. Вони також оплачуються в місяці виникнення. Компанія «Акред» користується банківським кредитом у сумі £ 750 000 вартістю 8% (Д) річних, відсотки сплачуються двічі на рік: у березні та вересні.

Залишок грошових коштів на кінець червня 2010 р. складає £ 50 000.

Необхідно:

а) Підготувати наступні Бюджетування бюджети ТОВ «Акред» на друге півріччя 2010 р. на щомісячній основі:

б) бюджет виробництва (в од.)

в) бюджет руху грошових коштів.

г) описати наслідки заниження доходів і завищення витрат з боку персоналу підрозділів в процесі планування для контролю фірми.

В таблиці 7.1 наведено вихідні дані за варіантами.

Таблиця 7.1

Вихідні дані за варіантами

Показники
А
Б
В
Г
Д

Задача 2.

Джерела фінансування компанії

ТОВ «Арвін» планує збільшити свої активи на 5 млн. фунтів стерлінгів для розширення мережі роздрібних магазинів. Джерелом фінансування компанії можуть бути 10% облігації терміном погашення 10 років або додатковий випуск акцій за ціною £ 4 за штуку. На сьогоднішній день фінансові звіти компанії мають такий вигляд:

Звіт Бюджетування про прибутки та збитки за минулий рік £ 000

Виручка від реалізації 50 000

Собівартість реалізованої продукції 30 000

Валовий прибуток 20 000

Адміністративні витрати 14 000

Прибуток до відсотків і податків 6000

Відсоток 300

Прибуток до податків 5700

Податок за ставкою 30% 1 710

Чистий прибуток 3990

Дивіденди 2394

Нерозподілений прибуток 1596

Баланс £ 000

Необоротні активи 20 100

Чисті оборотні активи 4960 25 060

Прості акції номіналом 25 пенсів 2500

Нерозподілений прибуток 20 060

12% облігації (строком погашення 6 років) 2 500

25 060

Розширення бізнесу дозволить збільшити обсяги продажів на 12% (А) на перший рік. Змінні витрати становлять 85% (Б) собівартості. Адміністративні витрати зростуть на 5% (В). Дивідендна політика компанії «Арвін» передбачає виплату 60% (Г) чистого прибутку у формі дивідендів. Фірма не бере овердрафтів.Необхідно:

І. Дати оцінку впливу цих варіантів фінансування на Бюджетування наступні показники:

а) фінансовий леверидж;

б) операційний леверидж;

в) коефіцієнт покриття відсотків;

г) прибуток на акцію.

ІІ. Пояснити, в чому полягає небезпека високого значення фінансового левериджу для компанії.

В таблиці 7.2 наведено вихідні дані за варіантами.

Таблиця 7.2

Вихідні дані за варіантами

Показники
А
Б
В
Г

Задача 3.

Оцінка ефективності інвестицій

Фірма «Комфорт», виробник меблів, надала звіт комітету з охорони навколишнього середовища по ряду випадків порушення в минулому році і заплатила значний штраф за перевищення допустимих обсягів викиду токсичних речовин в атмосферу. Як комітет з охорони навколишнього середовища, так і акціонери ЗАТ «Комфорт» зажадали установки очисних споруд.

Якщо компанія не встановить очисні споруди, то за оцінками Бюджетування її експертів в наступні три роки вона заплатить штрафи в такому розмірі (суми вказані у приведеній вартості):

Сума штрафу, млн. £ Імовірність

1,0 0,3

1,8 0,5

2,6 0,2

Група консультантів з охорони навколишнього середовища порадила встановити розпилююче обладнання вартістю £ 4 млн., що дозволить усунути шкідливий вплив хімікатів на атмосферу. На відміну від суми штрафів, витрати на обладнання для контролю забруднення навколишнього середовища не підлягають оподаткуванню, в той час як амортизація (25% методом зменшуваного залишку) відноситься на валові витрати. Ставка оподаткування прибутку компанії - 30%, податок підлягає сплаті до року, наступного після року нарахування. Після закінчення трирічного терміну експлуатації обладнання не буде мати залишкової або реалізаційної вартості. Спорудження може Бюджетування бути встановлено на заводі фірми в наступному фінансовому році.

Європейський Союз надає грант у сумі 25% вартості обладнання в році, наступному після року установки. Оплата послуг консультантів становить £ 200000. Застосування нового обладнання призведе до підвищення виробничих витрат на суму, що становить 2% виручки від реалізації. Поточний обсяг продажів складає £ 15 млн. у рік. Прогнозують його зростання на 5% на рік. При цьому не планується змін в сумі робочого капіталу.

Фінансовий менеджер ЗАТ «Комфорт» застосовує післяподаткову ставку дисконтування 10% для проектів такого типу. Усі вхідні та вихідні грошові потоки компанії вважаються здійсненими на кінець року.

Необхідно:

а) Розрахувати очікувану чисту теперішню вартість інвестицій. Коротко прокоментувати результати розрахунків Бюджетування.

б) Надіслати звіт керівництва ЗАТ «Комфорт» з приводу даного інвестиційного проекту, беручи до уваги як фінансові, так і нефінансові критерії.

В таблиці 7.3 наведено вихідні дані за варіантами.

Таблиця 7.3

Вихідні дані за варіантами

Показники
А
Б
В
Г

Тематика рефератів

1. Теоретичні та оганізаційні основи фінансового менеджменту.

2. Система забезпечення фінансового менеджменту.

3. Механізм реалізації фінансового менеджменту.

4. Фінансова політика підприємства.

5. Управління грошовими потоками на підприємстві.

6. Поняття, види та значення грошових потоків для підприємства.

7. Аналіз грошових потоків підприємства.

8. Класифікація витрат підприємства.

9. Поняття й сутність операційного аналізу.

10. Методика визначення точки беззбитковості.

11. Поняття цінової політики підприємства.

12. Напрямки використання прибутку підприємства.

13. Поняття дивідендної політики підприємства.

14. Сутність та структура оборотного капіталу.

15. Нормування Бюджетування оборотних коштів.

16. Управління активами.

17. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках.

18. Вплив ціни і структури капіталу на вартість підприємства.

19. Середньозважена вартість капіталу фірми.

20. Переваги та недоліки власного капіталу.

21. Поняття та нормативна класифікація зобов’язань підприємства.

22. Поняття інвестиційного проекту.

23. Джерела фінансування інвестицій.

24. Управління реальними інвестиціями підприємств.

25. Управління фінансовими інвестиціями.

26. Внутрішня норма прибутку.

27. Управління фінансовими ризиками.

28. Сутність фінансового планування.

29. Етапи фінансового планування.

30. Види бюджетів, які використовуються на підприємстві.

31. Оперативне фінансове планування.

32. Поняття банкрутства і його причини.

33. Процедура визнання підприємства банкрутом.

34. Методи прогнозування банкрутства: західний та вітчизняний досвід.

35. Поняття фінансової санації.


8. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ

1. Передумови виникнення фінансового Бюджетування менеджменту як науки.

2. Теоретичні основи фінансового менеджменту.

3. Суб’єкти й об’єкти фінансового менеджменту.

4. Мета, задачі та функції фінансового менеджменту.

5. Складові фінансової політики підприємства.

6. Стратегічні й тактичні цілі фінансової політики.

7. Фактори, що визначають дивідендну політику підприємства.

8. Стратегія й тактика фінансової політики підприємства.

9. Поняття грошових потоків. Їх класифікація.

10. Поняття операційної, інвестиційної і фінансової діяльності підприємства.

11. Відмінність прямого і непрямого методів розрахунку грошового потоку.

12. Порядок розрахунку операційного і фінансового циклів.

13. Модель Баумоля.

14. Модель Міллера-Орра.

15. Прибуток підприємства. Фактори впливу на прибуток.

16. Класифікація витрат по відношенню до готової продукції.

17. Класифікація витрат за характером поведінки.

18. Поняття й сутність операційного аналізу.

19. Методика визначення Бюджетування точки беззбитковості.

20. Поняття цінової політики підприємства.

21. Напрямки використання прибутку підприємства.

22. Поняття дивідендної політики підприємства.

23. Теорія структури капіталу Міллера-Модільяні.

24. Сутність та структура оборотного капіталу.

25. Поняття норми і нормування.

26. Розрахунок чистого оборотного капіталу методами „знизу” і „зверху”.

27. Поняття і порядок розрахунку поточних фінансових потреб підприємства.

28. Принцип дорогої закупівлі та дешевого продажу товарів.

29. Спонтанне фінансування.

30. Облік векселів та факторинг.

31. Поняття і складові власного капіталу.

32. Поняття ціни капіталу.

33. Середньозважена вартість капіталу фірми.

34. Переваги та недоліки власного капіталу.

35. Поняття інвестиційного проекту.

36. Джерела фінансування інвестицій.

37. Метод чистого сучасного значення (NPV-метод).

38. Внутрішня норма прибутку.

39. Ризик як економічна категорія.

40. Види ризиків.

41. Основні показники оцінки ризиків Бюджетування.

42. Правила стратегії ризик-менеджменту.

43. Сутність аналізу фінансового стану підприємства.

44. Характеристика форм фінансової звітності.

45. Показники ліквідності.

46. Показники фінансової стійкості.

47. Показники ділової активності підприємства.

48. Показники ефективності господарської діяльності.

49. Заходи прискорення оборотності оборотних коштів.

50. Поняття фінансового планування.

51. Етапи фінансового планування.

52. Види бюджетів, які використовуються на підприємстві.

53. Поняття банкрутства і його причини.

54. Симптоми фінансової кризи.

55. Модель Альтмана.

56. Модель Спрінгейта.

57. Коефіцієнти, які використовуються вітчизняними аналітиками при прогнозуванні банкрутства.

58. Поняття фінансової санації.

59. Програма санації.

60. Мирова угода.


9. Підсумковий контроль

Оцінювання знань студентів з дисципліни «Фінансовий менеджмент» здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (V курс I семестр).

Поточне оцінювання знань студентів з дисципліни здійснюється за 60-бальною Бюджетування шкалою за результатами:

· Виконання завдань для самостійного опрацювання теоретичного матеріалу – 12 балів.

· Робота студентів під час проведення практичних занять – 18 балів.

· Виконання домашньої контрольної роботи (для студентів, що навчаються за спеціальностями 7.050104 «Фінанси» (крім спеціалізації «Фінанси підприємств»), 7.050107 «Економіка підприємства» 7.050109 «Управління персоналом та економіка праці»,) – 20 балів.

· Виконання курсової роботи студентами, що навчаються за спеціальністю 7.050104 «Фінанси» спеціалізації «Фінанси підприємств» - 100 балів.

· Виконання індивідуального науково-дослідного завдання – 10 балів, а для студентів, що навчаються за спеціальністю 7.050104 «Фінанси» спеціалізації «Фінанси підприємств» - 30 балів.

· Іспит – 40 балів.

Розподіл балів за темами та видами роботи студентів здійснюється в такому порядку:

№ теми Назва теми та вид роботи Об’єкти контролю Кількість балів
Модуль І. Теоретико Бюджетування – практичні основи фінансового менеджменту Змістовий модуль 1. Теоретичні засади фінансового менеджменту
1. Теоретичні та організаційні основи фінансового менеджменту
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Всього за тему:
2. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Всього за тему:
Всього за змістовий модуль №1
Змістовий модуль 2. Грошові потоки та управління ними
3. Управління грошовими потоками на підприємстві
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Практичне заняття №1.1 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи - Активність студента під час проведення Бюджетування практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття) - Результати тестування.
Всього за тему:
4. Визначення вартості грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Практичне заняття №1.2 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи - Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття) - Результати тестування.
Всього за тему:
5. Управління прибутком
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Практичне заняття №2.1 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи - Активність студента Бюджетування під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття) - Результати тестування.
Всього за тему:
6. Управління оборотними активами
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Практичне заняття №2.2 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи - Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття) - Результати тестування.
Всього за тему:
7. Вартість і оптимізація структури капіталу
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Практичне заняття №3.1 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи - Активність студента під час проведення практичної Бюджетування роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття) - Результати тестування.
Всього за тему:
8. Управління інвестиціями
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Практичне заняття №3.2 - Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи - Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні практичних завдань під час проведення заняття) - Результати тестування.
Всього за тему:
Всього за змістовий модуль №2
Змістовий модуль 3. Антикризовий фінансовий менеджмент на підприємстві
9. Управління фінансовими ризиками
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Всього за тему:
10. Аналіз фінансових звітів
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу Бюджетування з питань для самоконтролю.
Всього за тему:
11. Внутрішньо-фірмове фінансове прогнозування і планування
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Всього за тему:
12. Антикризове фінансове управління підприємством
Самостійна робота - Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю.
Всього за тему:
Всього за змістовий модуль №3
Всього за модуль І
Домашня контрольна робота - Розгляд теоретичного питання - Розв’язок задач (3 задачі по 4 бали). - Відповіді на тестові завдання.
Всього
Індивідуальне науково-дослідне завдання (ІНДЗ) передбачає І. Для студентів, які навчаються за спеціальністю «Фінанси», спеціалізація «Фінанси підприємств» - виконання наскрізної задачі за варіантами згідно до номеру у списку Бюджетування академічної групи. ІІ. Для студентів, які навчаються за спеціальностями «Фінанси» (крім спеціалізації «Фінанси підприємств»), «Управління персоналом та економіка праці» та «Економіка підприємств» - виконання реферату. Варіант завдання студенти обирають з переліку представлених тем у навчально-методичному посібнику згідно до власного номеру у списку академічної групи. І. Здійснення розрахунків задачі - Обґрунтування висновків ІІ. Написання реферативної роботи - Захист роботи
Всього за ІНДЗ 30 (10)
Курсова робота передбачає написання курсової роботи. Тему курсової роботи студенти обирають з переліку запропонованих у навчально-методичному посібнику тем до написання курсових робіт - Написання курсової роботи - Захист роботи
Всього
Іспит - Відповідь на теоретичні питання (два питання). - Вирішення тестових завдань Бюджетування. - Розв’язок задач.
Всього за іспит
ВСЬОГО БАЛІВ

Cамостійна робота студентів

Поточне оцінювання самостійної роботи студентів здійснюється за 1-бальною шкалою.

Об’єктом поточного контролю самостійної роботи є:

· Вивчення і конспектування теоретичного матеріалу з питань для самоконтролю – 1 бал.

Критерії оцінювання:

· Наявність та повний обсяг конспекту питань теми – 1 бал.

· Відсутність або неповний обсяг конспекту питань теми – 0 балів.

Практичні заняття

Поточне оцінювання знань студентів під час практичного заняття здійснюється за 3-бальною шкалою.

Об’єктом контролю роботи студентів на практичному занятті є:

· Рівень знань, виявлений студентом під час вирішення завдань практичної роботи (максимальна оцінка: 2 бали).

· Активність студента під час проведення практичної роботи, (участь у рішенні Бюджетування практичних завдань під час проведення заняття) – максимальна оцінка – 1 бал.

· Результати тестування (максимальна оцінка – 1 бал).

Шкала оцінювання рівня знань, виявлених студентом під час вирішення завдань практичної роботи становить: від 0,1 до 1 бали.

Критерії оцінювання:

При виконанні практичних завдань студент повинен:

- вибрати вірну методику розрахунку показників;

- застосувати необхідні прийоми та методи обчислення;

- виконати розрахунки та дати необхідні пояснення.

Кількість балів зменшується:

- за суттєві помилки в методиці розрахунків – до 50 %;

- за відсутність пояснення до ходу рішення завдання – до 50 %;

- за арифметичну помилку – до 10 %.

Відсутність тієї чи іншої складової знижує оцінку на відповідну кількість балів.

Шкала оцінювання рівня знань, виявлених студентом у відповідях на тестові завдання становить Бюджетування від 0,1 до 1 балів.

Якщо студент за результатами практичного заняття не отримав жодного балу або був відсутнім на занятті, він повинен додатково (під час проведення поточних консультацій) відпрацювати навчальний матеріал з теми практичного заняття.


documentahmegll.html
documentahmenvt.html
documentahmevgb.html
documentahmfcqj.html
documentahmfkar.html
Документ Бюджетування